STATUT DRUŠTVA

Na osnovu člana 10., 11. i 12. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj Skupštini Udruženja DRUŠTVA ZA NEURONAUKE SRBIJE održanoj 21.01.2010. godine, usvojen je sledeći

 

STATUT DRUŠTVA ZA NEURONAUKE SRBIJE

 

Član 1.

Udruženje DRUŠTVO ZA NEURONAUKE SRBIJE (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva koji doprinose razvoju naučnoistraživačkog rada u oblasti neuronauka.

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: organizovanje seminara, predavanja i skupova iz oblasti neuronauka, upoznavanje sa istarživanjima u oblasti neuronauka koja se obavljaju u Srbiji, stvaranje strategije za buduće projekte i iznalaženje mogućnosti finansiranja neuronauka u domaćim i inostranim okvirima, uspostavljanje saradnje sa sličnim organizacijama na teritoriji Srbije i međunarodnim institucijama i društvima, uključivanje u međunarodni informativni sistem, popularizacija neuronauke u stručnim krugovima i u sredstvima javnog informisanja.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti neuronauka;

2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti neuronauka;

3) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave istraživanjima u oblasti neuronauka;

4) stvara strategiju za buduće projekte i nalazi mogućnosti finansiranja neuronauka u domaćim i inostranim okvirima;

5) uspostavlja vezu sa naučnicima koji su poreklom iz Srbije i koji rade u drugim državama u oblasti neuronauka;

6) dodeljuje nagrade za najbolji naučni rad, diplomski rad ili doktorat iz oblasti nauronauka, radi stimulisanja daljeg naučnoistraživačkog rada u ovoj oblasti.

Član 4.

Navedene ciljeve i aktivnosti Udruženje ostvaruje u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima kao i drugim zakonskim propisima koji imaju za cilj razvoj i unapređenje naučne i tehničke kulture društva.

Član 5.

Naziv Udruženja je: DRUŠTVO ZA NEURONAUKE SRBIJE.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: SERBIAN NEUROSCIENCE SOCIETY. Udruženje ima sedište u Beogradu, ulica Bulevar despota Stefana br. 142. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 6.

Udruženje ima svoj pečat koji je okruglog oblika.

Po obodu pečata stoji – Društvo za neuronauke Srbije, a u sredini piše – Beograd.

Član 7.

Član Udruženja može biti svako lice pod jednakim uslovima koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Izvršnom odboru Udruženja.

Fizičko lice može biti član Udruženja nezavisno od godina starosti.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti za učlanjenje.

Za maloletno lice mlađe od 14 godina, prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 8.

Članovi Udruženja mogu biti redovni i počasni.

Redovni član Udruženja može biti svako lice koje se bavi naučnim ili stručnim radom u oblasti neuronauka ili u srodnim naučnim oblastima i koje izrazi spremnost da aktivno radi na realizaciji ciljeva Udruženja.

Član 9.

Počasnim članom Udruženja može postati svako fizičko lice – državljanin Srbije kao i strani državljanin, koji ima posebne zasluge za razvoj neuronauka.

Počasne članove Udruženja bira Skupština Udruženja na obrazloženi pismeni predlog Izvršnog odbora Udruženja ili na predlog najmanje 10 deset) redovnih članova Udruženja.

Član 10.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Izvršnog odbora ili najmanje 10 (deset) članova Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 11.

Punoletni član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje na skupovima Udruženja, sekcijama i ostalim manifestacijama Udruženja;

3) saopštava rezultate svojih radova;

4) objavljuje svoje radove u publikacijama Udruženja pod uslovom da ti radovi budu prihvaćeni od odgovarajućih redakcijskih odbora;

5) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

6) bira, bude biran i učestvuju u radu organa Udruženja;

7) daje svoje mišljenje, predloge i sugestije i tako utiče na rad Udruženja;

8) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja. Maloletni član udruženja ima prava iz tač. 1., 2.,3.,4. i 8. stava 1. ovog člana. Maloletni član sa navršenih 14 godina može prisustvovati sednicama Skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa. Član je dužan:1) da se pridržava odredbi Statuta Udruženja;

2) da svojim radom aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

3) da izvršava odluke organa Udruženja;

4) da čuva ugled Udruženja;

5) da redovno plaća članarinu;

6) da obavlja i druge poslove koje mu poveri Skupština i Izvršni odbor Udruženja. Počasni članovi Udruženja oslobođeni su plaćanja članarine.

Član 12.

Organi Udruženja su Skupština, Izvršni odbor i predsednik Udruženja.

Član 13.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi punoletni članovi.

Skupština Udruženja radi na sednicama.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Inicijativu za održavanje sednice skupštine daju predsednik Udruženja i Izvršni odbor kao i najmanje 20 (dvadeset) punoletnih članova Udruženja.

Sednicu saziva predsednik Skupštine.

Radom sednice rukovodi predsednik Skupštine Udruženja, a u slučaju sprečenosti predsednika Skupštine, radom sednice rukovodi lice koje članovi izaberu javnim glasanjem da vodi sednicu Skupštine.

Zapisnik sa sednice Skupštine vodi sekretar Udruženja, a zapisnik potpisuju predsednik Skupštine i sekretar.

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se najmanje 10 (deset) dana pre održavanja sednice.

Član 14.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na pismeni zahtev Izvršnog odbora ili pismeni zahtev najmanje jedne trećine članova Skupštine.

Zahtev u pisanom obliku se podnosi predsedniku Skupštine i mora sadržati pitanja čije se razmatranje predlaže.

Vanrednu sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda.

Radom vanredne sednice rukovodi predsednik Skupštine Udruženja, a u slučaju sprečenosti predsednika Skupštine, radom sednice rukovodi lice koje članovi izaberu javnim glasanjem da vodi sednicu Skupštine.

Član 15.

Skupština Udruženja može punopravno odlučivati ako sednici prisustvuje najmanje polovina članova Udruženja sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 16.

Skupština Udruženja obavlja sledeće poslove:

1) donosi plan i program rada Udruženja;

2) donosi Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) donosi druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava predsednika Skupštine;

5) bira i razrešava predsednika Udruženja;

6) bira i razrešava članove Izvršnog odbora;

7) bira i razrešava lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja – zastupnika Udruženja;

8) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj o radu Izvršnog odbora;

9) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj o poslovanju Udruženja;

10) donosi finansijski plan za narednu godinu na predlog Izvršnog odbora;

11) vrši nadzor nad radom organa Udruženja;

12) odlučuje o udruživanju u savez organizacija;

13) donosi odluku o udruživanju u međunarodne organizacije;

14) donosi pravilnik o radu Udruženja;

15) odlučuje o isključenju članova;

16) bira počasne članove Udruženja;

17) donosi odluku o osnivanju sekcija Udruženja kao i o prestanku njihovog rada;

18) odlučuje o visini članarine za sledeću godinu;

19) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja.

Član 17.

Izvršni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Izvršni odbor ima 11 (jedanaest) članova koje bira i razrešava Skupština.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Predsednik Udruženja je istovremeno i predsednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor iz reda svojih članova bira zamenika predsednika Izvršnog odbora.

Izvršni odbor iz reda svojih članova bira sekretara i blagajnika.

Član 18.

Izvršni odbor radi na sednicama.

Sednice se održavaju po potrebi, a zakazuje ih predsednik Izvršnog odbora odnosno Udruženja, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev najmanje 3 (tri) člana Izvršnog odbora.

Član 19.

Predsednik Udruženja odnosno predsednik Izvršnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika Izvršnog odbora je ovlašćen da, u otsustvu predsednika Udruženja odnosno predsednika Izvršnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 20.

Izvršni odbor obavlja sledeće poslove:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) priprema i zakazuje sednice Skupštine Udruženja;

8) imenuje članove radnih tela – odbora i komisija koji rade na izvršavanju programa i planova rada Udruženja i razmatra izveštaje o njihovom radu;

9) organizuje naučne skupove;

10) vrši prijem novih redovnih članova Udruženja;

11) predlaže Skupštini Udruženja počasne članove Udruženja;

12) predlaže osnivanje naučnih sekcija Udruženja;

13) odlučuje o pokretanju periodičnih naučnih i drugih publikacija Udruženja i vodi brigu o zakonitosti rada u izdavanju ovih publikacija;

14) bira urednike publikacija;

15) bira naučne i uređivačke odbore i savete redakcija publikacija Udruženja;

16) bira komisiju za javna priznanja, a po potrebi i druge komisije;

17) određuje visinu pretplate na publikacije Udruženja;

18) donosi poslovnik o svom radu;

19) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja, a koja mu poveri Skupština Udruženja ili predsednik Udruženja. Izvršni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 21.

Izvršni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava predsednika Udruženja.

Izvršni odbor podnosi izveštaj o radu na svakoj sednici Skupštine.

Član 22.

Rad Udruženja je javan.

Izvršni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine Udruženja.

Član 23.

Predsednik Udruženja je istovremeno i predsednik Izvršnog odbora.

Predsednik Udruženja:

– predstavlja i zastupa Udruženje,

– stara se o zakonitosti rada Udruženja,

– zakazuje i priprema sednice Izvršnog odbora,

– na osnovu odluke Izvršnog odbora zakazuje sednice Skupštine Udruženja,

– stara se o izvršenju odluka organa Udruženja.

Član 24.

Sekretar Izvršnog odbora je istovremeno i sekretar Udruženja.

Sekretar Udruženja:

– učestvuje u pripremanju sednica organa Udruženja i rukovodi administrativnim poslovima,

– rukovodi ekonomskoLpravnim poslovima. Blagajnik Udruženja:

– rukovodi ekonomskoLfinansijskim poslovima Udruženja,

– vodi računa o plaćanju članarine i o tome izveštava Izvršni odbor i Skupštinu Udruženja.

Član 25.

Skupština Udruženja, na predlog Izvršnog odbora ili najmanje 10 (deset) članova Udruženja, odlučuje o osnivanju sekcija Udruženja.

Sekciju Udruženja sačinjavaju članovi Udruženja zainteresovani za određenu oblast neuronauka.

Sekcija Udruženja ima svog predsednika i sekretara, koje svake druge godine biraju članovi sekcije na svom sastanku i njihov izbor potvrđuje Izvršni odbor.

Član 26.

Sekcije Udruženja su obavezne da najkasnije do 15. februara tekuće godine podnesu Izvršnom odboru izveštaj o svom radu u protekloj godini, kao i plan i program rada za narednu godinu.

Član 27.

Odluku o prestanku rada sekcije donosi Skupština Udruženja kada oceni da ne postoje uslovi za njen dalji rad.

Član 28.

Za ostvarivanje svojih ciljeva i aktivnosti Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Član 29.

Kao izraz zahvalnosti i priznanja za rad i rezultate rada, shodno ostvarivanju ciljeva Udruženja, dodeljuju se članovima javna priznanja od strane Udruženja.

Udruženje može svoje članove predlagati za dodelu opštinskih i republičkih priznanja, nagrada i sl.

Kao poseban vid priznanja, Udruženje može dodeljivati povelje, zahvalnice, diplome i plakate privrednim društvima, ustanovama, drugim organizacijama, kao i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu.

Član 30.

Javna priznanja Udruženja su:

– počasni član Udruženja,

– počasni predsednik Udruženja. Udruženje dodeljuje priznanja:

– članovima Udruženja za posebne rezultate u istraživanjima, nastavi i drugim aktivnostima,

– studentima za postignute rezultate u školovanju ili takmičenju kao i za aktivnosti u Udruženju,

– privrednim društvima, ustanovama, drugim organizacijama za doprinos i pomoć u ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Član 31.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za istraživanja u oblasti neuronauka, o čemu odluku donosi Skupština.

Član 32.

Udruženje prestaje da postoji:

– odlukom Skupštine Udruženja o prestanku rada,

– ukoliko se broj članova Udruženja smanji ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje, a Skupština Udruženja ne donese odluku o prijemu novih članova u roku od 30 dana,

– ukoliko je Udruženju zabranjen rad,

– stečajem,

– ukoliko se utvrdi da Udruženje ne obavlja svoje aktivnosti odnosno da je prestalo sa radom duže od godinu dana. Odluku o prestanku rada Udruženja donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova članova prisutnih na sednici Skupštine Udruženja.

Član 33.

Za slučaj prestanka Udruženja, kao primalac njegove imovine, po izmirenju svih obaveza, biće drugo domaće neprofitno udruženje koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, o čemu će se naknadno biti doneta odluka.

Član 34.

Izmene i dopune ovog Statuta vršiće se na isti način i po istom postupku koji je predviđen za donošenje istog.

Izmene i dopune Statuta vrše se na predlog Izvršnog odbora ili najmanje 3 (tri) člana Udruženja.

Skupština Udruženja usvaja izmene i dopune Statuta većinom glasova članova prisutnih na sednici Skupštine Udruženja na kojoj se odlučuje o izmenama i dopunama Statuta.

Član 35.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima (Sl. glasnik RS br. 51/09).

 

Predsednik Skupštine

Akademik. Ljubisav Rakić